Om Föreningen

image_pdfimage_print

Varvshistoriska föreningen i Malmö är från och med verksamhetsåret 2024 en del av SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen där verksamheten drivs vidare i avdelningen för Skeppsteknik.

Kockumskranen

Bakgrund: Olika konstellationer av Kockumsanställda har under flera års tid träffats och på olika sätt dokumenterat minnen av sin egen och Kockums historia. Särskilt aktiva har två grupper varit, dels en ABF cirkel som veckovis träffats och samlat berättelser om enskilda deltagares kockumsliv dels en grupp som arbetat på Stadsarkivet med material från Kockums arkiv, nu donerat till arkivet.

I mars 2004 bildades en interimsstyrelse för föreningen och i april samma år grundades dagens förening. Föreningen har idag 2014 främst arrangerat ett antal möten och utflykter samt givit ut fem böcker med material från Kockums historia.

Föreningens mål

  • Att vara en mötesplats för alla som är intresserade av varvsnäringens i Malmö minne.
  • Att verka för att företaget och begreppet Kockums uppmärksammas som en viktig del av Malmös och Sveriges varvsindustriella kulturarv.
  • Att arbeta för att lilla dockan (docka nr 1 från 1857) och de industrihistoriskt intressanta byggnaderna i närområdet, särskilt maskinverkstaden från 1912 och gjuteriet från 1910 bevaras och nyttjas för att bland annat spegla Kockums mer än 150-åriga historia.
  • Att stötta konkreta varvshistoriska projekt som t.ex. kockumspensionärernas cirkelarbete på Kockska huset med boken ”Kockums med egna ord” och kockumspensionärernas viktiga detektivarbet på Stadsarkivet med att sätta ”rätt ord till rätt bild” i det stora bildarkivet från varvet.
  • Att vara öppen för samarbete med kommunen, företag och organisationer, föreningar och enskilda frågor rörande föreningens mål.

Medlemskap

Alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna som medlemmar i SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen, där avdelningen för Skeppsteknik fortsätter i samma anda som Varvshistoriska föreningen i Malmö innan sammanslagningen av föreningarna SIK Skånska Ingenjörsklubben och Varvshistoriska föreningen i Malmö 2024.

Årsberättelse 2019

Läs: Årsredovisning 2019

2019 års funktionärer

Helge Ström-Olsen – Ordförande
Bengt Antoniusson – Vice ordförande
Leif Sten – Kassör
Gunnel Göransson – Sekreterare
Håkan Hansson – Vice sekreterare
Gunilla Carlsson – Ledamot
Peter Skantze – Ledamot, hemsideansvarig 1
Ola Krook – Suppleant
Lars Tufvesson – Suppleant, hemsideansvarig 2

§ 11
Bert Hansson – Revisor
Kent Hansson – Revisor
Ingemar Steimer – Revisorssuppleant
Björn Malmgren – Revisorssuppleant

Valberedning: Ulf Flinth, Kim Lindecrantz, Sven Ljungberg

Stadgar

STADGAR FÖR

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I MALMÖ

antagna vid mötet den 26 april 2004

och ändrade under § 3 på årsmötet den 17 februari 2005

§ 1.   Syfte

Föreningens syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvens och de varvsanställdas betydelse och historia.

§ 2.   Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens syfte och som erlägger medlemsavgift. Medlemskap kan vinnas av så väl enskild person som organisation och företag.

§ 3.   Årsmöte

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara tillgänglig senast 14 dagar före årsmötesdagen.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a/   Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna året.

b/   Kassarapport.

c/   Revisionsberättelse.

d/   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

e/   Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

f/   Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

g/   Fastställande av medlemsavgifter.

h/   Behandling av förslag väckta av styrelsen eller föreningens övriga medlemmar. Sådana förslag skall för att kunna tas upp som särskild punkt på dagordningen vara inlämnade till styrelsen före mars månads utgång.

§ 4.   Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, fem övriga styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter. Samtliga väljs av årsmötet för två på varandra följande  verksamhetsår, med förskjuten mandattid enligt följande. Ena året väljs separat ordförande, tre av de övriga styrelseledamöterna samt en styrelsesuppleant. Andra året väljas separat kassör, två av de övriga styrelseledamöterna samt en styrelsesuppleant. För särskilda arbetsuppgifter, eller som sakkunniga, kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen. Styrelsens uppgift är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, kassarapport samt förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 5.   Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår två revisorer och två suppleanter för dessa. Dock så, att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor och en suppleant.

§ 6.   Valberedning

Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre föreningsmedlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en av de valda till sammankallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå ledamöter av styrelse och revisorer, samt till årsmöte eller medlemsmöte andra funktionärer som beslutas av årsmöte eller medlemsmöte.

§ 7.   Medlemsmöte

Utöver årsmötet skall minst ett allmänt möte hållas under verksamhetsåret. Kallelse till medlemsmöte skall vara utfärdat minst 14 dagar före årsmötesdagen. 

§ 8.   Val

Om vid val mer än ett namn föreslagits skall omröstning ske med slutna valsedlar.  

§ 9.   Organisationernas ombud

Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisationen etc. skall vid årsmöte och medlemsmöte kunna förete fullmakt.

§ 10. Uteslutning

Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej betalt årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner har verkat mot föreningens syften och intressen. 

§ 11. Stadgar

Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslaget till ändring skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst två tredjedels majoritet.

§ 12. Upplösning

Föreningen upplöses om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en, högst sex månader. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas vid upplösningen till förening, organisation eller institution med syften liknande föreningens, enligt årsmötets bestämmande.